Peticija


PETICIJA

 

USTAVNOM SUDU BIH  

VIJEĆU MINISTARA EVROPSKE UNIJE  

GENERALNI SEKRETAR U.N.

SVIM POLITIČKIM STRANKAMA U BIH

VISOKI PREDSTAVNIK OHR-a U BIH

 

ZAHTIJEVAMO VRAĆANJE U FUNKCIJU JEDINOG LEGALNOG I MEĐUNARODNO PRIZNATOG GRAĐANSKOG USTAVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

 

USTAV REPUBLIKE BiH IZ 1992. GODINE BAZIRAN JE NA INTERNACIONALNOJ KONVENCIJI U.N. i E.U. O LJUDSKIM PRAVIMA, JEDNAKOSTI U KONSTITUTIVNOSTI SVIH GRAĐANA - DRŽAVLJANA BiH, I ŠIROKOJ REGIONALNOJ DECENTRALIZACIJI U KORIST JEDINICA LOKALNE UPRAVE I REGIJA UNUTAR USTAVNOG SISTEMA DRŽAVE, REPUBLIKE BiH.

PO USTAVU RBiH IZ 1992 GODINE, SVI GRAĐANI (BILO KOJE VJERE ILI ETNIČKE PRIPADNOSTI ) SU BILI RAVNOPRAVNI I NIJE BILO POTREBE ZA AGRESIJOM SUSJEDNIH DRŽAVA POD IZGOVOROM DA ĆE U REPUBLICI BIH POJEDINI GRAĐANI POSTATI NERAVNOPRAVNI. USTAV RBH JE GRAĐANSKI USTAV, POTPUNO KONSTITUTIVNO JEDNAKIH GRAĐANA PRED USTAVOM I ZAKONIMA RBIH.

GRAĐANI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE SU SE 29. FEBRUARA I 01. MARTA 1992. GODINE SA VEĆINOM OD 64 POSTO GLASOVA OPREDIJELILI ZA SUVERENU I NEZAVISNU REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU, DRŽAVU RAVNOPRAVNIH GRAĐANA I NARODA. ODMAH NAKON REFERENDUMA USLIJEDILA JE AGRESIJA IZ SRBIJE I CRNE GORE, A POTOM I IZ HRVATSKE, ČIJE SU POSLJEDICE BILE OKO 200.000 UBIJENIH GRAĐANA RBIH, NEKOLIKO STOTINA HILJADA INVALIDA, HILJADE SILOVANIH ŽENA, OKO DVA MILIONA GRAĐANA RBIH PROTJERANIH IZ SVOJIH DOMOVA, STOTINE HILJADA DJECE BEZ JEDNOG ILI OBA RODITELJA, OGROMNE MATERIJALNE ŠTETE. CILJ TE AGRESIJE BIO JE I OSTAO RUŠENJE REPUBLIKE BIH, STO JE U VELIKOJ MJERI I POSTIGNUTO, TAKO DA JE LEGALNI I LEGITIMNI USTAV RBIH ILEGALNIM METODAMA SUSPENDOVAN.

MI, VEĆINA GRAĐANA RBiH BRANILI SMO I BRANIMO LEGALAN USTAV, ISPRAVNO UTEMELJENU DRŽAVU, LJUDSKA PRAVA SVIH GRAĐANA REPUBLIKE BIH BEZ RAZLIKE NA VJERU, ETNIČKU PRIPADNOST ILI BILO KOJU DRUGU SPECIFIČNOST!

 

OBRAZLOŽENJE

 

SA ASPEKTA UNUTARNJEG I MEĐUNARODNOG PRAVA DEJTONSKI USTAV JE NEZAKONIT

 

1. Član II Konvencije o Genocidu definira internacionalni zločin "genocid" na slijedeći način: U trenutnoj Konvenciji, genocid znaci akt počinjen sa namjerom da uništi, u cijelosti ili djelomično, određenu nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku grupu, na način:

(a) Ubijanjem članova te grupe;

(b) Prouzrokovanjem ozbiljnih tjelesnih ili mentalnih povreda članovima te grupe;

(c) Namjernim prouzrokovanjem uslova života za neku grupu, sračunatim sa ciljem da se dovede do fizičkog uništenja cijele grupe ili jednog njenog dijela;

(d) Nametanjem mjera sa namjerom da se spriječi rađanje djece u okviru te grupe;

(e) Prevođenjem djece silom iz jedne grupe u drugu grupu.

Tokom 1993. godine, Republika Bosna i Hercegovina je pokrenula sudski postupak na Internacionalnom Sudu Pravde u Hagu optužujući bivšu Jugoslaviju (Srbiju i Crnu Goru) da je počinila akt genocida, definiranim pod (a), (b), (c) i (d) spomenutog Člana II konvencije o genocidu. Do danas, Bosna i Hercegovina je dobila svaku fazu ovog, još uvijek otvorenog sudskog proces, sa još samo nedovršenim usmenim dijelom i konačnom presudom.

Građani Bosne i Hercegovine zahtijevaju da se Republika Srpska, kreirana genocidom, proglasi ilegalnom i da se Ustav Republike Bosne i Hercegovine ponovo stavi u funkciju.

 

2. Republika BiH bila je međunarodno priznata država i 177. po redu članica UN. Po Povelji UN, Ustav i institucije države članice UN ne mogu se mijenjati agresijom neke druge države, pa cak ni Ujedinjene nacije nemaju pravo miješanja u unutrašnje stvari svojih članica.

Član 2, paragraf 7 Povelje UN se kaže:

Ništa sadržano u ovoj Povelji ne može dati za pravo Ujedinjenim nacijama da se miješaju u pitanja koja su stvar unutarnjeg pravnog poretka bilo koje zemlje.

Savjet sigurnosti Ujedinjenih nacija u svojoj rezoluciji broj 752 iz 1992. godine   je proglasio SR Jugoslaviju (Srbiju i Crnu Goru) agresorima na Republiku BiH, a u rezoluciji broj 757 iz 1992. počeo kažnjavati agresore uvodeći im ekonomske sankcije.

Ujedinjene nacije nisu smjele dozvoliti da počnu pregovori o ustavnom preuređenju države članice, žrtve agresije, bez obzira na pristanak Predsjednika predsjedništva Republike BiH da se upusti u te pregovore. Rezultat takvih pregovora je nasilna promjena Ustava države žrtve agresije.

 

3. U Dejtonskom ugovoru Bosna i Hercegovina se našla pod starateljstvom od strane SR Jugoslavije i Republike Hrvatske, što je zabranjeno članom 2. Povelje UN. Internacionalno pravo, zaštita zemalja članica i obaveza UN da osigura tu zaštitu, postoji osim, ako se zemlja članica UN, tog prava sama ne odrekne. Međutim to odricanje ne smije biti rezultat nelegitimnog predstavljanja, reinterpretacije predmeta pregovora, obmana državnika prema vlastitom narodu. Svoju zavjeru ( pregovore o Ustavu iza zatvorenih vrata i van institucija sistema ) bh. pregovarači krili su, a i danas kriju, obmanom da ne postoji Pravo, nego postoje zavjere.

U članu 2.1 Povelje UN se kaže:

Među članicama UN odnosi se moraju zasnivati na poštovanju načela suverene jednakosti.

 

4. Pošto je Ustav jedne zemlje izraz suverene jednakosti zemalja članica UN, jasno je da je pregovaranje o Ustavu od strane susjednih zemalja direktno kršenje člana 2. Povelje UN, kao imperativne norme međunarodnog prava. Činjenica da su SRJ i R Hrvatska postali sudionici pregovora o Ustavu Bosne i Hercegovine, pri čemu su izmjenu Ustava RBiH upravo pokušavale realizirati putem rata i agresije, je u suprotnosti sa članom 2. Povelje UN.

Ljudi, koji su još od Lisabona 92., preko Ženeve 93. do Dejtona 95. davali agresoru viziju uspjeha, tako što su pristajali da diskutuju vlastiti Ustav, danas to brane navodnim pritiskom svijeta, krijući navedene činjenice o neupitnosti, nedjeljivosti i neprenosivosti suvereniteta i ništavnosti ugovora pod pritiskom, obmanom ili nelegitimnom voljom.

 

5. Sa aspekta unutarnjeg prava, pregovaranjem Ustava Republike BiH i prihvaćanjem "Dejtonskog Ustava" činjena je izdaja Republike što se može ponajbolje vidjeti iz članova 154. i 155. Ustava R BiH koji glase:

 

Član 154.

Neprikosnoveno je i neotuđivo pravo i dužnost građana, naroda Bosne i Hercegovine i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive da štite i brane slobodu, nezavisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i cjelokupnost i Ustavom utvrđeno uređenje Republike.

 

Član 155.

Niko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Republike Bosne i Hercegovine ili pojedinog njenog dijela. Niko nema pravo da spriječi građane Republike Bosne i Hercegovine da se bore protiv neprijatelja koji je napao Republiku. Takvi akti su protuustavni i kažnjavaju se kao izdaja Republike. Izdaja Republike je najteži zločin prema narodu i kažnjava se kao teško krivično djelo.

 

Legitimni predstavnik hrvatskog naroda u BiH Krešimir Zubak nije pristao da potpise ni preliminarni mirovni sporazum u Daytonu, pa su u ime Hrvata iz BiH taj sporazum potpisali funkcioneri susjedne države Hrvatske, sto je nečuveno i internacionalnom pravu.

 

Aneks 4 finalne verzije mirovnog sporazuma, Pariški sporazum, koji se danas koristi kao Ustav Bosne i Hercegovine nikada nije ratifikovala Skupština Republike Bosne i Hercegovine, cime je dokazana nelegitimna volja bosanskohercegovačkih pregovarača i potpisnika Pariškog sporazuma. To znači da Aneks 4 nikada nije prošao kroz legalnu proceduru promjene Ustava propisanu prethodnim, a tada važećim, Ustavom Republike BiH.

 

6. Sa aspekta konvencija o međudržavnim ugovorima, Bečka konvencija iz 1969. godine, pridružena Povelji UN, smatra ništavnim ugovore suprotne međunarodnom pravu, dakle suprotne Povelji UN. Za BiH je bitno da član 53. spomenute konvencije smatra ništavnim čak i ugovore koji su dobrovoljno doneseni, ako su suprotni međunarodnom pravu. Osim toga, kao ugovor, "Dejtonski Ustav" je suprotan referentnoj konvenciji za međudržavne ugovore, po kojoj se ugovorom smatraju sporazumi između država, isključujući mogućnost da ti ugovori sadrže i ustav neke zemlje.

 

Prema tome Dejtonski ustav je akt ilegalne “ustavne kapitulacije” koji su potpisale i garantirale dvije susjedne zemlje, a koje su kao jedan od osnovnih ratnih ciljeva imali upravo izmjenu Ustava RBiH. Ovim je RBiH uspješno odvedena od primjene Povelje UN, i međunarodnog prava protiv država krivaca za rat i genocid.

 

GRAĐANI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE  

PETITION TO
 

SUPREME COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA        

THE EUROPEAN COUNCIL

SECRETARY GENERAL OF THE UN

ALL POLITICAL PARTIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

HIGH REPRESENTATIVE OF THE UN FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

WE DEMAND THE RETURN TO LEGITIMACY OF THE ONLY LEGAL ANDINTERNATIONALLY RECOGNIZED CONSTITUTION OF THEREPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM YEAR 1992 IS BASED ON U.N. AND E.U. CONVENTIONS ON HUMAN RIGHTS, EQUALITY AND CONSTITUTIONAL RECOGNITION OF ALL CITIZENS OF REPUBLIC OF BOSNIA-HERZEGOVINA, AND THE REGIONAL DECENTRALIZATION FOR THE BENEFIT OF LOCAL GOVERNMENTS AND REGIONS WITHIN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA.

UNDER THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BOSNIA-HERZEGOVINA, ALL CITIZENS (REGARDLESS OF ETHNICITY OR RELIGION), WERE CONSIDERED EQUAL AND THERE WAS NO NEED FOR AGGRESSION FROM NEIGHBOURING STATES, WHICH WAS CARRIED OUT UNDER THE PRETEXT THAT IN REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SOME CITIZENS WOULD HAVE BECOME UNEQUAL. THE CONSTITUTION OF REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WAS A SECULAR CONSTITUTION WITH EQUAL PROTECTION UNDER THE LAW FOR ALL CITIZENS OF REPUBLIC OF BOSNIA-HERZEGOVINA.

ON THE REFERENDUM HELD ON FEBRUARY 29, AND MARCH 1, 1992 THE CITIZENS OF BOSNIA VOTED WITH 64 PERCENT MAJORITY FOR SOVEREIGN AND INDEPENDENT REPUBLIC OF BOSNIA-HERZEGOVINA, COUNTRY WITH EQUALITY FOR ALL ITS CITIZENS AND ETHNIC GROUPS. IMMEDIATELY AFTER THAT REFERENDUM THERE WAS AN AGGRESSION FROM SERBIA AND MONTENEGRO AND SOON AFTER THAT FROM CROATIA RESULTING IN: ABOUT 200,000 CITIZENS OF REPUBLIC BOSNIA-HERZEGOVINA KILLED, TENS OF THOUSANDS OF INVALIDS, THOUSANDS OF RAPED WOMEN, ABOUT TWO MILLION CITIZENS FORCED FROM THEIR HOMES, HUNDREDS OF THOUSANDS OF CHILDREN THAT HAVE LOST ONE OR BOTH PARENTS, AND ENORMOUS MATERIAL DAMAGE. THE PURPOSE OF THAT AGGRESSION WAS AND STILL IS THE DESTRUCTION OF THE REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA. THAT HAS BEEN ACHIEVED TO A LARGE DEGREE, SO THE LEGITIMATE AND LEGAL CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BOSNIA-HERZEGOVINA HAS BEEN SUSPENDED ILLEGALLY.

 

WE, THE OVERWHELMING MAJORITY OF CITIZENS OF THE REPUBLIC OF BOSNIA-HERZEGOVINA, HAVE DEFENDED AND CONTINUE TO DEFEND THE LEGITIMATE CONSTITUTION, LAWFULLY CONSTITUTED STATE, AND HUMAN RIGHTS OF ALL CITIZENS OF THE REPUBLIC OF BOSNIA-HERZEGOVINA, REGARDLESS OF RELIGION, ETHNICITY OR ANY OTHER DISTINGUISHING ATTRIBUTE. 

EXPLANATION 

ACCORDING TO NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW THE DAYTON CONSTITUTION IS ILLEGAL 

 

1. Article II of the Genocide Convention defines the international crime of "genocide" as follows: In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethical, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;

(e) Forcibly transferring children of the group to another group.

In the year 1993, The Republic of Bosnia and Herzegovina filed a lawsuit at the International Court of Justice in the Hague with a charge that the former Yugoslavia (Serbia and Montenegro) had committed the act of genocide, as defined in parts (a), (b), (c), and (d) of the Article II of the genocide convention above. Furthermore, Bosnia and Herzegovina has won every stage of the still ongoing legal process, with only the oral arguments and verdict still pending.

The citizens of Bosnia and Herzegovina demand that the Serbian Republic, as created by genocide, be pronounced illegal and the Constitution of the Republic of Bosnia-Herzegovina be restored.

 

2. The Republic of Bosnia-Herzegovina was an internationally recognised country and 177th in the order of recognized members in the UN. Under the UN Charter, the constitution and the institutions of a member state of the UN cannot be changed with aggression by any other country and even the United Nations have no right to meddle in the internal affairs of its members.

 

 

Article 2, paragraph 7 of the UN charter states:

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matterswhich are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter.

Security Council of the United Nations in its resolution 752 from year 1992 declared Serbia and Montenegro aggressors on the Republic of Bosnia and Herzegovina and in resolution 757 from the year 1992 it started punishing aggressors by imposing economic sanctions.

The United Nations should not have allowed for the start of negotiations about constitutional change of amember state, victim of aggression, regardless of the fact that the president of the presidency of the Republic of Bosnia and Herzegovina consented to participate in such negotiations. The result of such negotiations is forceful change of the constitution of a state that is the victim of aggression.

 

3. Under the Dayton agreement, the Republic of Bosnia and Herzegovina found itself under the guardianship

of SR Yugoslavia and the Republic of Croatia, which is forbidden under article 2 of the UN Charter. International law, protection of member states, and the obligation of the UN to secure that protection, exists except if the member state itself waves those rights but the waver must not be the result of illegitimate representation, reinterpretation ofsubjects of negotiations and the deception by officials of their own constituents. Concerning their scheme(which involve negotiations about constitution behind closed doors and outside of state institutions), Bosniannegotiators were hiding and still hide with falsehood that there is no law but only conspiracies.

 

Article 2.1 of the UN charter states:

The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members.

 

4. Because the constitution of one country is an expression of sovereignty and equality of member states of the UN, it is clear that negotiation about constitution by neighbouring countries is a direct violation of article 2 of UN Charter, as the paramount norm of international law. It is a fact the Socialist Republic of Yugoslavia and the Republic of Croatia became participants in negotiations about the constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina, by which they attempted to change the constitution of the Republic of Bosnia-Herzegovina through the use of war and armed aggression, which is contrary to the Article 2 of the UN Charter.

 

People that have, ever since Lisbon in 1992, through Geneva in 1993, and Dayton in 1995 given the aggressora vision of success by agreeing to discuss their own constitution today defend their actions under the excuse of international pressure, all the while hiding the facts of unquestionable, indivisible, and non-transferrable sovereignty as well as the fact that any agreement under pressure, falsehood, or through illegitimate acts is null and void.

 

5. From the position of international law, negotiating about the constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina and agreeing to Dayton Constitution, the act of treason is committed against the Republic that is seen from articles 154, and 155 of constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina, which state:

 

Article 154:

 

It is a sacred and inalienable right and duty of citizens, all members of all ethnic groups living in Bosnia and Herzegovina to protect and defend the liberty, independence, sovereignty, territorial integrity and unity, and the organization of the Republic defined by the Constitution.

 

Article 155:

 

No person has the right to recognize or to sign the capitulation, or to accept or recognize occupation of the Republic of Bosnia and Herzegovina or any single part of it. No person has the right to prevent the citizens of the Republic of Bosnia and Herzegovina from fighting any aggressor against the Republic. Such acts are unconstitutional and they are punishable as treason against the Republic. Treason against the Republic is the heaviest offence against the people and is treated as a criminal act of the highest degree.

 

The legitimate representative of the Croat people in Bosnia-Herzegovina -- KresimirZubak -- did not consent to signing even the preliminary peace agreement in Dayton, so in the name of Croats from Bosnia-Herzegovina that agreement was signed by representatives from the neighbouring country of Croatia, which is unheard of in international law.

 

Annex 4 of the final version of the peace agreement, the Paris Agreement, which is currently used in place of the constitution of Bosnia and Herzegovina was never ratified by the Parliament of the Republic of Bosnia and Herzegovina, which proves the illegitimacy of the actions of the negotiating representatives of Bosnia and Herzegovina and the signers of the Paris Agreement. That means that Annex 4 never passed the legal procedure for constitutional changes prescribed in the previous, at the time the only valid Constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina.

 

6. From the aspect of the conventions of international agreements, the Vienna convention of 1969, amended to the UN Charter, considers invalid those agreements that are contrary to international law, that is, those agreements that are contrary to the UN Charter. It is important for Bosnia and Herzegovina that the Article 53 of the above mentioned convention even considers invalid agreements that are brought voluntarily, if they are contrary to the international law. Additionally , as an agreement, the Dayton Constitution stands in contradiction to the referenced convention for international agreements, under which as agreements are considered only those that are negotiated between countries, excluding the possibility that they also contain a constitution of some member country.

 

Therefore, the Dayton Constitution is an act of the illegal constitutional capitulation that is signed and vouched for by two neighbouring countries, both of which intended changing the constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina as one of their primary war objectives. With that, the Republic of Bosnia and Herzegovina was successfully denied the implementation of the UN Charter, and the application of the international laws against states guilty of aggression and genocide.

 

 

The citizens of the Republic of Bosnia and Herzegovina 

PETITION

 

ADRESSEE                  

 

A LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE BOSNIE-HERZEGOVINE

AU CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION EUROPEENNE

SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES

A TOUS LES PARTIS POLITIQUES DE BOSNIE-HERZEGOVINE

HAUT REPRESENTANT DE LA C.E. EN BOSNIE  

 

NOUS EXIGEONS LA NOUVELLE ENTREE EN VIGUEUR DE LA SEULE CONSTITUTION LEGALE ET INTERNATIONALEMENT RECONNUE DES CITOYENS DE LA BOSNIE-HERZEGOVINE

 

LA CONSITUTION DE LA REPUBLIQUE DE B-H DE 1992 EST BASEE SUR :

LA CONVENTION EUROPEENNE DES N.U ET DE L'U.E., SUR LES DROITS DE L'HOMME, SUR L'EGALITE CONSTITUTIVE DE L'ENSEMBLE DES CITOYENS DE B-H ET UNE IMPORTANTE DECENTRALISATION REGIONALE DEVANT FAVORISER L'UNITE DES POUVOIRS LOCAUX ET DES REGIONS A L'INTERIEUR DU SYSTEME CONSTITUTIONNEL DE L'ETAT, SOIT DE LA REPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZEGOVINE.

AUX TERMES DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE B-H DE 1992, TOUS LES CITOYENS (QUELLE QUE PUISSE ETRE LEUR APPARTENANCE RELIGIEUSE OU ETHNIQUE) ETAIENT DES CITOYENS EGAUX ET LES ETATS VOISINS N'AVAIENT AUCUNE RAISON DE L'AGRESSER SOUS PRETEXTE QUE L'EGALITE EN DROITS DE CERTAINS DES CITOYENS DE LA REPUBLIQUE DE B-H ETAIENT MENACES. LA CONSTITUTION DE LA R. DE B-H EST UNE CONSTITUTION ACCORDANT A L'ENSEMBLE DE SES CITOYENS LES MEMES DROITS CONSTITUTIFS ET DONT L'EGALITE EST GARANTIE TANT SUR LE PLAN CONSTITUTIONNEL QUE LEGISLATIF.

LES 29 FEVRIER ET 01. MARS 1992, LES CITOYENS DE LA REPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZEGOVINE ONT VOTE A UNE MAJORITE DE 64% EN FAVEUR D'UNE BOSNIE-HERZEGOVINE SOUVERAINE ET INDEPENDANTE, L'ETAT DE PEUPLES ET CITOYENS EGAUX EN DROITS. CE REFERENDUM A ENTRAINE IMMEDIATEMENT L'AGRESSION DE LA SERBIE ET DU MONTENEGRO, PUIS DE LA CROATIE, AGRESSION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE : LA MORT D'ENVIRON 200.000 CITOYENS DE LA R. de B-H, PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS D'INVALIDES, DES MILLIERS DE FEMMES VIOLEES, ENVIRON 2 MILLIONS DE CITOYENS CHASSES DE LEURS MAISONS, DES CENTAINES DE MILLIERS D'ENFANTS RESTES SANS L'UN DE LEURS PARENTS OU MEME SANS LES DEUX, D'IMMENSES DOMMAGES MATERIELS. LE BUT DE CETTE AGRESSION ETAIT, ET RESTE, LE DEMENTELEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZEGOVINE, OBJECTIF EN GRANDE PARTIE REALISE, SI BIEN QUE LA CONSTITUTION LEGALE ET LEGITIME DE LA R. DE B-H A ETE SUSPENDUE PAR DES MOYENS ILLEGAUX.

NOUS, LA MAJORITE DES CITOYENS DE LA R. DE B-H, AVONS DEFENDU ET DEFENDONS TOUJOURS LA CONSTITUTION LEGITIME DE NOTRE ETAT, UN ETAT BASE SUR LA LEGALITE ET LES DROITS DE L'HOMME DE TOUS LES CITOYENS DE LA REPUBLIQUE DE B-H QUELLE QUE SOIT LEUR APPARTENANCE RELIGIEUSE, ETHNIQUE OU AUTRES SPÉCIFICITÉS.!

 

ARGUMENTATION

LA CONSITUTION DE DAYTON EST ILLEGALE TANTSUR LE PLAN DU DROIT INTERIEUR QU' INTERNATIONAL

1. L'Article II de la Convention sur le génocidedéfinit, à l'échelleinternationale, le crime de "génocide" de la manièresuivante :

Dansl'actuelle Convention, le génocideest un acteperpétrédansl'intentiond'exterminer, dans son intégritéou en partie, un groupe national, ethnique, racial oureligieuxspécifique, et ce de la manièresuivante :

(a) enexécutant les membres de cegroupe.

(b) eninfligeant de graves blessurescorporellesoumentales à un groupe, dans le but d'entraînerl'anéantissement physique de l'ensembleoud'unepartie de cegroupe.

(c) encréantintentionnellement des conditions de vie tellesqu'ellesentraînentl'anéantissement physique du groupe tout entieroud'unepartie du groupe.

(d) enprenant des mesuresdestinées à empêchertoute nouvelle naissance à l'intérieur de cegroupe.

(e) endéplaçant de force les enfants d'un groupe à un autre .

En 1993, la République de Bosnie-Herzégovine a déposéuneplaintedevant la Courinternationale de justice de La Hayeaccusantl'ex-Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de génocidetelquedéfini sous (a), (b), (c) et (d), ainsiqueparl'Article II de la Convention sur le génocide. La Bosnie a jusqu'àprésentremportétoutes les étapes de ceprocès, qui devraitbientôt se terminer par les plaidoiries et le jugementdéfinitif.

Les citoyens de Bosnie-Herzégovine exigent que la RepublikaSrpska, créée grâce au génocide, soitdéclaréeillégaleetque la Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine entre de nouveau en vigueur.

2. La République de Bosnie-HerzégovineétaitunEtatinternationalementreconnu, le 177ème membre des Nations Unies. Aux termes de la Charte des N.U - la Constitution et institutions des Etats-membres des N.U. ne peuventêtrechangés suite à l'agression d'un autreEtatalorsque les Nations Unieselles-mêmes ne disposent pas du droit de se mêler des affaires intérieures de sesmembres.

L'article 2, paragraphe 7, de la Charte des NU stipule:

Rien, danscetteCharte, ne donnedroit aux Nations Unies de s'immiscerdans les affaires relatives à l'ordrejuridiqueintérieur de quelque pays qu'ilsoit.

Danssarésolution n° 752, votée en 1992, le Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré la Serbie et le Monténégroagresseurs de la République de B-H et la résolution 757,également votée en 1992, a ordonné la prise de mesures de représailles à l'encontre de l'agresseur en introduisant des sanctions économiques.

Les Nations Uniesn'auraient pas dûpermettrel'organisation de négociationssurunéventuelchangement de la Constitution de l'un de sesEtats-membresvictimed'uneagression, cecimalgrél'accord du Président de la Présidence de la République de B-H. Le résultat de cesnégociationsaété le changement par la force de la Constitution d'un Etatvictimed'uneagression.

3. L'Accord de Dayton a placé la Bosnie-Herzégovine sous la tutelle de la RS de Yougoslavie et de la République de Croatie, cequ'interditl'article 2 de la Charte des NU. Selon le droit international, les NU sonttenuesd'assurer la protection des pays-membres, sauf au casoù le pays-en question, membre des NU, renoncerait de lui-même à cedroit. Maiscerenoncement ne peutêtre le résultatd'unefausseprésentationouréinterprétation de l'objet des pourparlers, soit de l'imposture d'un hommed'Etatsur son proprepeuple. Les "représentants" de la BH ontcaché, etcachentaujourd'hui encore l'étendue de ce complot (négociationssur la Constitution à huis clos et en-dehors des institutions du système); il ne s'agissait pas de Droitmaisbien d'un complot.

L'article 2.1. de la Charte des NU stipule:

Les rapports entre les membres des NU doiventêtrebaséssur le respect du principe de la souverainetéet del'égalité.

4. La Constitution d'un pays étantl'expression de la souveraineté et de l'égalité des pays membres des NU, ilestévidentque la participation de pays limitrophes aux négociationssur la Constitution étaitune violation flagrante de l'article 2 de la Charte des NU, en tantquenormeimpérative du droit international. Le fait que la RSY et la R. de Croatieontparticipédirectement aux pourparlersportantsur la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, alorsqu'ilss'étaientefforcésprécisément de changer cette Constitution par la guerre et l'agression, est contraire à l'article 2 de la Charte des NU.

Ceux qui, à Lisbonne en 92, Genève en 93 et Dayton en 95 ontdonné aux agresseursl'illusionqu'ilsl'avaientemporté en acceptant de débattre de leurpropre Constitution, se défendentaujourd'hui en évoquant la soi-disantpressionexercéesureux par le monde, négligeant les faitscités plus hautsconcernantl'indivision, le caractère inviolable de la souveraineté et le caractèreillégal, nul et non avenu de tout accord conclu sous la pression, le mensongeoul'expressiond'unevolontéillégitime.

5. Du point de vue du droitintérieur, les pourparlerssur la Constitution de la République de B-H et l'adoption de "l'Accord de Dayton" constituent un acte de trahisonenvers la République, ce qui ressortvisiblement des articles 154 et 155 de la Constitution de la R. de B-H qui stipulent :

Article 154

C'est un droit inviolable et inaliénable et une obligation pour les citoyens, les peuples de Bosnie-Herzégovine et membres des autrespeuples qui y vivent de sauvegarder et de défendre la liberté, l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité et l'unitéterritoriale de leur pays, ainsiquel'ordreinstauré par la Constitution de la République.

Article 155

Nuln'a le droitd'accepterou de signer la capitulation, nid'accepteroureconnaîtrel'occupation de la République de Bosnie-Herzégovineou de certaines de ses parties. Nuln'a le droitd'empêcher les citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine de luttercontrel'ennemi qui aattaquécetteRépublique. De telsactessontanticonstitutionnels et serontcondamnés en tantqu'actesde trahisonenvers la République. La trahisonest le crime le plus grave pouvantêtreperpétrécontreun peuple et sera punicomme un grave actecriminel.

Le représentantlégitime du peuplecroate en B-H, KresimirZubak, ayantmêmerefusé de signer l'accord de paixpréliminaireélaboré à Dayton, cesont des fonctionnaires de l'Etatvoisin - la Croatie - qui ontparaphécet accord, fait encore inconnu dans la pratique du droit international.

L'annexe 4 de la version finale de l'Accord de paix, l'Accordsigné à Paris, considéréeaujourd'huicomme la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, n'ajamaisétératifiéeparl'Assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine, ce qui est la preuve du comportementillégitime des représentants de la Bosnie-Herzégovine et signataires des Accord de Paris. L'Annexe 4 n'aainsijamais fait l'objetd'uneprocédurelégaled'amendement de la Constitution tellequ'instituéeparl'ancienne Constitution, toujours en vigueur, de la République de B-H.

6. Selon les conventions sur les accords intergouvernementaux, la Convention de Vienne de 1969, annexée à la Charte des NU, estimenulet non avenu tout accord contraire au droit international et donc contraire à la Charte des NU. Il estessentiel pour la B-H quel'article 53 de cette Convention estimeinvalidesmêmeceux des accords conclusvolontairements'ilssontcontraires au droit international. Par ailleurs, "la Constitution de Dayton", partieintégrante d'un accord est contraire à la convention sur les accords intergouvernementauxcitée plus haut, prenant en considérationuniquement les accords signés entre Etats et ne portant en aucuncassur les constitutions de ces pays.

La Constitution de Dayton représentedoncun document illégal, une "capitulation sur le plan constitutionnel" signé et paraphé par deux pays voisinsdont le but avaitprécisémentété le changement par les armes de la Constitution de la B-H. Tout celaétant contraire à la Charte des NU et au droit international qui n'ont pas été appliqués dans le cas de la R. de B-H, victimed'agression et de génocide.

 

Les citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine

 

zas-potpisi1